Dok. do pobrania

Wymagany Acrobat Reader.

 1. OPINIA nauczycieli o uczniu
 2. OPINIA o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka/ucznia
 3. SKIEROWANIE na badania specjalistyczne do poradni
 4. ZGŁOSZENIE na badanie/ terapię do poradni psychologiczno-pedagogicznej w Ząbkowicach Śl.
 5. ZGŁOSZENIE na badanie/ terapię logopedyczną do poradni psychologiczno-pedagogicznej w Ząbkowicach Śl.
 6. WNIOSEK o wydanie orzeczenia / opinii
 7. WNIOSEK o wydanie opinii po badaniach
 8. ZAŚWIADCZENIE lekarskie o stanie zdrowia dziecka - wzór
 9. WNIOSEK dyrektora szkoły/placówki o udział pracownika poradni psychologiczno-pedagogicznej w spotkaniu zespołu ds. dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 10. INFORMACJA szkoły o uczniu/uczennicy
 11. INFORMACJE o dziecku objętym opieką przedszkolną
 12. ZGODA rodzica/prawnego opiekuna na udział syna/córki w zajęciach integracyjnych